ประกาศจำนวนประชากร
ปี
ระบบสถิติทางการทะเบียน
Official Statstics Registration Sytstems.
ติดต่อเรา
โทร. 0-2791-7443 โทรสาร. 0-2906-9250
กรุณาเลือกปีที่ต้องการ ปี พ.ศ. :