ประกาศจำนวนประชากร
ปี
ระบบสถิติทางการทะเบียน
Official Statstics Registration Sytstems.
ติดต่อเรา
โทร. 0-2791-7437 , 0-2791-7441 , 0-2791 -7445 โทรสาร. 0-2906-9250
กรุณาเลือกปีที่ต้องการ ปี พ.ศ. :