หน้าหลัก | ประวัติสมาคม | ที่ปรึกษา | การดำเนินงาน | ประชาสัมพันธ์ | ใบสมัคร


ประวัติสมาคม
กำเนิดสมาคม
วัตถุประสงค์
ข้อบังคับสมาคม
• นายกสมาคม
คณะที่ปรึกษา
กรรมการอำนวยการ
คณะทำงาน
• ประชุมคณะกรรมการ
• ผลการดำเนินงาน
• อีเมล์สมาชิก
• ประชาสัมพันธ์
• กิจกรรม
• ทะเบียน/ทำเนียบรุ่น

ใบสมัคร
 
   
 
 
 
 


ประวัติสมาคม
   


นายกสมาคม
อดีต-ปัจจุบัน
   


คณะที่ปรึกษาสมาคม
 
 
 
 
 
 

 

สมาคมนักปกครองแห่งประเทศไทยเป็นองค์กรเอกชนที่มีฐานะ เป็นนิติบุคคลตาประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ จดทะเบียนจัดตั้ง เมื่อเดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2527 เริ่มแรกมีนายยุวรัตน์ กมลเวช ดำรงตำแหน่งนายกสมาคมฯ ต่อมาปี พ.ศ.2528 มีนายบรรณสิทธิ์ สลับแสง ดำรงตำแหน่งนายกสมาคมฯ โดยสมาชิกสมาคมขณะนั้นมาจากสมาคมนักปกครอง
จังหวัดต่าง ๆ จำนวน 39 จังหวัด ซึ่งทำให้สมาชิกสมาคมมีจำนวนไม่มากนัก ภายหลังนายประมวล รุจนเสรี ซึ่งดำรงตำแหน่งอธิบดีกรมการปกครองในขณะนั้นเห็นว่า สมาคมมีส่วนช่วยส่งเสริม สนับสนุนภารกิจของข้าราชการฝ่ายปกครอง จึงมีแนวความคิดที่จะปรับปรุงการดำเนินงานของ สมาคมให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยมอบหมายให้กาองการทะเบียน กรมการปกครอง เป็นผู้รับ ผิดชอบดำเนินการ

          ต่อมา มีการแก้ไขข้อบังคับเพื่อให้ผู้ที่เป็นและเคยเป็นข้าราชการสังกัดกระทรวงมหาดไทย รวมทั้งกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน แพทย์ประจำตำบล พนักงานส่วนท้องถิ่นได้เข้ามาเป็น สมาชิกสมาคม และมีพันโทกมล ประจวบเหมาะ ดำรงตำแหน่งนายกสมาคมฯ ตั้งแต่ พ.ศ.2540 จนถึงปัจจุบัน

           ปัจจุบัน สมาคมนักปกครองแห่งประเทศไทยมีโครงสร้างบริหารงานในรูป คณะกรรมการอำนวยการ มีจำนวน 21 คน มาจากการเลือกตั้งจากที่ประชุมใหญ่สามัญประจำปี ทั้งนี้ สมาคมมีสมาชิก 2 ประเภท คือ สมาชิกสามัญ ได้แก่ ข้าราชการกระทรวงมหาดไทย กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน แพทย์ประจำตำบล สารวัตรกำนัน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน ข้าราชการ และหรือพนักงานส่วน ท้องถิ่น ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกรูปแบบ และผู้ที่เคยดำรงตำแหน่งดังกล่าว รวมทั้งคู่ สมรสที่เป็นหรือเคยเป็นนายกเหล่ากาชาด และสมาชิกวิสามัญ ได้แก่ ผู้ทรงคุณวุฒิ ตลอดจนองค์กร นิติบุคคลที่สนับสนุนงานด้านการปกครอง ซึ่่งคณะกรรมการอำนวยการสมาคมเห็นสมควรเชิญเข้า เป็นสมาชิกของสมาคม นอกจากนี้ สมาคมได้เรียนเชิญอดีตข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ของกระทรวง มหาดไทยเป็นสมาชิกวิสามัญและที่ปรึกษาสมาคมฯ อีกทางหนึ่งด้วย

 

 
 ติดต่อ: | สมาคมนักปกครอง วังไชยา นางเลิ้ง โทร. 02-356-9595
| แนะนำ: webmaster