วิทยุออนไลน์
หน้าแรก
ประวัติ
วัดไทย
ธรรมะปฎิบัติ
วันสำคัญ
เว็บลิ้งค์
เว็บบอร์ด

เมนูหลัก
หน้าแรก
ประวัติ
วัดไทย
ธรรมะปฎิบัต
วันสำคัญ
เว็บลิ้งค์
เว็บบอร์ด

dhammathai.org
ข่าวธรรมะ
หัวข้อธรรม
ศาสนพิธ
ทศชาติชาดก
พุทธศาสนสุภาษิต
พจนานุกรมพุทธศาสน
คลังแสงแห่งธรรม

ธรรมะน่ารู้
ความดีเด่นของกาลามสูตร
คำสดุดีพระพุทธศาสนา

 

ท่านทั้งหลาย จงมีธรรมเป็นที่พึ่งเถิด อย่ามีอย่างอื่นเป็นที่พึ่งเลย
เราตถาคตเองเป็นที่พึ่งแก่ท่านทั้งหลายไม่ได้ ตถาคตเป็นแต่เพียงผู้ชี้บอก ทางเท่านั้น
ส่วนความพยายามเพื่อเผาบาปอกุศล ท่านทั้งหลายต้องทำเอง
ทางมีอยู่ เราชี้แล้ว บอกแล้ว ท่านทั้งหลายต้องเดินเอง
( คำสอนของ สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าองค์ปัจจุบัน )

ปญฺญา หิ เสฏฺฐา กุสลา วทนฺติ นกฺขตฺตราชาริว ตารกานํ
สีลํ สิรึ จาปิ สตญฺจ ธมฺโม อนฺวายิกา ปญฺญวโด ภวนฺติ
คนฉลาดกล่าวว่าปัญญาประเสริฐ เหมือนพระจันทร์ประเสริฐ กว่าดาวทั้งหลาย
แม้ศีลสิริและธรรมของสัตบุรุษ ย่อมไปตามผู้มีปัญญา

 

 

พุทธปรัชญา ...


ธรรมชาติของจิตในการรับรู้แล้วมาปรุงแต่งเป็นอารมณ์นี้ เรียกว่า "เจตสิก"
เราไม่สามารถไประงับยับยั้งการเกิดดับของจิตได้
เนื่องจากจิตเป็นธรรมที่มีเนื้อความไม่วิปริตผันแปรเปลี่ยนแปลงเลย
ไม่ว่าจะนำมากล่าวอ้างอิงในยุคใดสมัยใดที่เรียกว่า "ปรมัตถธรรม"
ดังนั้น จึงมีลักษณะตามธรรมชาติอยู่ ๓ ประการ ที่เรียกว่า "ไตรลักษณ์" คือ

๑. มีลักษณะไม่เที่ยง มีการเปลี่ยนแปลง หรือเกิดดับอยู่ตลอดเวลา (อนิจจัง)
๒. มีลักษณะที่ต้องถูกบีบคั้นจนทนอยู่ไม่ได้ ต้องเสื่อมสูญไป (ทุกขัง)
๓. มีลักษณะที่เราไม่สามารถจะควบคุมบังคับบัญชาให้เป็นไปตามที่ต้องการได้ (อนัตตา)

 

   

พัฒนาโดย นายเจษฎา ปวุตตานนท์ นายดนัยพงศ์ จรัสวิชญ์
นิสิตชั้นปีที่4 คณะวิทยาศาสตร์ เอกฟิสิกส์ แขนงอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร จ.พิษณุโลก
e-mail : Mr.Jessada@hotmail.com , Picnic_NU@hotmail.com