สถิติการปฏิบัติงานของศูนย์ตอบปัญหางานทะเบียนและบัตร CALL CENTER ๑๕๔๘

ประจำเดือน ปี ๒๕๕๖

กันยายน ตุลาคม พฤศจิกายน ธันวาคม

ประจำเดือน ปี ๒๕๕๗

มกราคม กุมภาพันธ์ มีนาคม เมษายน พฤษภาคม มิถุนายน กรกฎาคม สิงหาคม กันยายน ตุลาคม พฤศจิกายน ธันวาคม

ประจำเดือน ปี ๒๕๕๘

มกราคม กุมภาพันธ์ มีนาคม เมษายน พฤษภาคม มิถุนายน กรกฎาคม สิงหาคม กันยายน ตุลาคม พฤศจิกายน ธันวาคม

ประจำเดือน ปี ๒๕๕๙

มกราคม กุมภาพันธ์ มีนาคม เมษายน พฤษภาคม มิถุนายน กรกฎาคม สิงหาคม กันยายน ตุลาคม พฤศจิกายน ธันวาคม

ประจำเดือน ปี ๒๕๖๐

มกราคม กุมภาพันธ์ มีนาคม เมษายน พฤษภาคม มิถุนายน กรกฎาคม สิงหาคม กันยายน ตุลาคม พฤศจิกายน ธันวาคม