กรอบแนวทางการทบทวนยุทธศาสตร์ (ใหม่)

ประเด็นยุทธศาสตร์


บทสรุปผู้บริหารแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ฉบับที่ 2)

ยุทธศาสตร์กระทรวงมหาดไทย และนโยบายกระทรวงมหาดไทย

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 10 (พ.ศ. 2550-2554)

แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบราชการไทย (พ.ศ.2551-2555)

ยุทธศาสตร์กรมการปกครอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2551-2554