Warning: fopen(count.txt): failed to open stream: Permission denied in /data2/data1/web/statweb/BoraStrategy/index.php on line 11 Warning: fwrite() expects parameter 1 to be resource, boolean given in /data2/data1/web/statweb/BoraStrategy/index.php on line 12 Warning: fclose() expects parameter 1 to be resource, boolean given in /data2/data1/web/statweb/BoraStrategy/index.php on line 13 สำนักงานเลขานุการคณะกรรมการบูรณาการและปฏิรูประบบการทะเบียนแห่งชาติ

Welcome !กำหนดการประชุมการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการคณะทำงาน
จัดทำยุทธศาสตร์การบูรณาการและปฏิรูประบบการทะเบียนแห่งชาติ
ระหว่างวันที่ ๒ – ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๓
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

   วันที่ 12 พฤศจิกายน 2552
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 วันที่ 19 พฤศจิกายน 2552
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 วันที่ 17 ธันวาคม 2552

 


 


การประชุมทบทวนแผนยุทธศาสตร์บูรณาการและปฏิรูประบบการทะเบียนแห่งชาติ
   ผลการประชุมทบทวนฯ วันที่ 12 พฤศจิกายน 2552
   ผลการประชุมทบทวนฯ วันที่ 19 พฤศจิกายน 2552
   ผลการประชุมทบทวนฯ วันที่ 17 ธันวาคม 2552
   ผลการประชุมทบทวนฯ วันที่ 13 มกราคม 2553 
ข่าวการเมือง
   
ข่าวเทคโนโลยี