กรอบแนวทางการทบทวนยุทธศาสตร์ (ใหม่)

ประเด็นยุทธศาสตร์

เดิม ใหม่
 1. ยุทธศาสตร์ด้านการจัดระบบงาน
  ประกอบด้วย 11 มาตรการ 61 แนวทางปฏิบัติ
  3. ยุทธศาสตร์ด้านการกำกับดูแล
   ประกอบด้วย 8 มาตรการ 24 แนวทางปฏิบัติ
 4. ยุทธศาสตร์ด้านสำนักงานและการจัดการ
   ประกอบด้วย 4 มาตรการ 9 แนวทางปฏิบัติ
1. ด้านการบริหารจัดการระบบงานทะเบียน
 2. ยุทธศาสตร์ด้านการออกกฎหมายและระเบียบ
  ประกอบด้วย 5 มาตรการ 15 แนวทางปฏิบัติ
2. ด้านกฎหมายและระเบียบ
 5. ยุทธศาสตร์ด้านผู้ปฏิบัติงานการทะเบียน
  ประกอบด้วย 5 มาตรการ 22 แนวทางปฏิบัติ
3. ด้านพัฒนาองค์กร
 6. ยุทธศาสตร์ด้านการมีส่วนร่วมของประชาชน
 ด้านงานทะเบียน
  ประกอบด้วย 7 มาตรการ 16 แนวทางปฏิบัติ
4. ด้านการมีส่วนร่วม
 7. ยุทธศาสตร์ด้านการขยายผลเพื่อสังคมไทย
  ประกอบด้วย 5 มาตรการ 11 แนวทางปฏิบัติ
 8. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาธุรกิจบริการ
  ประกอบด้วย 5 มาตรการ 9 แนวทางปฏิบัติ
 9. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างนวัตกรรรมการ
  ทะเบียนก้าวสู่ยุคโลกาภิวัฒน์
   ประกอบด้วย 4 มาตรการ 7 แนวทางปฏิบัติ
5. ด้านนวัตกรรมและการพัฒนาบริการ