SWOT การบูรณาการและปฏิรูประบบการทะเบียน
จุดแข็ง
ภารกิจการทะเบียนเป็นงานที่มีกฎหมายรองรับและกำหนดอำนาจหน้าที่ไว้ชัดเจน
รัฐบาลให้ความสำคัญกับการบูรณาการงานทะเบียน มีการปรับปรุงและคงความต่อเนื่อง
ระบบเครือข่ายการเชื่อมโยงฐานข้อมูลจากหน่วยงานหลักไปยังหน่วยที่ใช้ประโยชน์และ
หน่วยบริการมีประสิทธิภาพเป็นที่ยอมรับก่อให้เกิดความคุ้มค่าในภารกิจของรัฐ
โอกาส
ฐานข้อมูลและระบบสารสนเทศทางการทะเบียนเป็นเครื่องมือสำคัญในการกำหนดนโยบายการพัฒนาของรัฐบาลในการพัฒนาประเทศ และเป็นปัจจัยแห่งความสำเร็จในการนำนโยบายไปปฏิบัติ
ความคาดหวังและความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการของรัฐที่จะคุ้มครองและรับรองสิทธิประโยชน์ของประชาชน
ระบบฐานข้อมูลที่ถูกต้องมีมาตรฐานและการเชื่อมโยงที่มีประสิทธิภาพจะเป็นประโยชน์ต่อทุกหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน
จุดอ่อน
การบูรณาการงานทะเบียน ยังขาดยุทธศาสตร์ที่ชัดเจนไม่มีภาพที่ทุกหน่วยงาน
เข้าใจร่วมกัน หรือมีการเปลี่ยนข้อมูลระหว่างกัน
กระบวนการนำยุทธศาสตร์การบูรณาการไปปฏิบัติ ขาดการขับเคลื่อนอย่างมี
ประสิทธิภาพ
การบูรณาการงานทะเบียนระหว่างหน่วยงานต่าง ๆ ขาดเอกภาพในการบริหารจัดการ
บนพื้นฐานความหลากหลายของเป้าประสงค์ของกลุ่มประชากร
ภัยคุกคาม
ปัจจัยทางการบริหารจัดการและโครงสร้างองค์กรในการบูรณาการงานทะเบียน ยังไม่ได้รับการสนับสนุนและขับเคลื่อนอย่างจริงจัง
กระบวนการปรับปรุงกฎหมายไม่ทันการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีสารสนเทศการทะเบียน
บุคลากรทางการทะเบียนขาดความเป็นมืออาชีพและการพัฒนาอย่างเพียงพอ และเอกสารทางการทะเบียนบางส่วนที่ขาดความถูกต้อง อาจมีปัญหาต่อภาพลักษณ์และความน่าเชื่อถือของทางราชการ